slide 1

Witamy na stronie GOPSu w Siennicy

Drukuj

Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”

Administrator włącz .

Informujemy, że Gmina Siennica po raz kolejny przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit.a, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Siennica otrzymaliśmy środki w wysokości 48 424,00 zł, które w całości pokryją koszty realizacji zadania.

W ramach Programu 9 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 10 osobami z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Siennica otrzyma usługę opieki wytchnieniowej świadczoną w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Usługa świadczona będzie przez okres trwania programu tj. do 31.12.2024 r.

Realizatorem Programu „Opieka wytchnieniowa” w Gminie Siennica jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, które zostały zamieszczone na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

oraz do kontaktu osobistego lub telefonicznego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siennicy (tel. 25 757 22 64).

 

Drukuj

Życzenia na Wielkanoc

Administrator włącz .

zyczenia-wielkanocne-2024

Drukuj

Ważna informacja!

Administrator włącz .

Szanowni Klienci.

Informujemy, że w tygodniu przedświątecznym obsługa klientów będzie się odbywała następująco: 

 • poniedziałek 25 marca do godziny 15.30. 
 • wtorek 26 marca do godziny 14.30.

W pozostałe dni - bez zmian, przy czym piątek jest dniem wewnętrznym- tego dnia nie obsługujemy klientów.

W sprawach pilnych prosimy kontaktować się pod numerem telefonu: 507 043 944.

Drukuj

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Administrator włącz .

Gmina Siennica po raz pierwszy przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • w czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej;
 • w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Siennica otrzymaliśmy środki na realizację Zadania w wysokości 68 123,00 zł, które pozwolą objąć pomocą w formie usług asystenta: 3 osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, 1 osobę z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym (niepełnosprawność sprzężona) oraz 1 dziecko w wieku do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji . Usługa asystenta osoby niepełnosprawnej w pięciu środowiskach świadczona będzie łącznie w wymiarze 1320 godzin. Usługa realizowana będzie przez okres trwania Programu tj. do 31.12.2024 r.

Za realizację usługi asystencji osobistej uczestnicy nie ponoszą odpłatności.

Realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w Gminie Siennica jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, które zamieszczone zostały na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

oraz do kontaktu osobistego lub telefonicznego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siennicy (tel. 25 757-22-64).