Drukuj

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego

Administrator włącz .

Wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016  można składać już od dnia 1 sierpnia 2015r.  W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2015 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2015 r. następuje do dnia 31 października 2015 r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 października 2015 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2015 r. następuje do dnia 30 listopada 2015 r.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:

 •  do ukończenia przez osobę uprawnioną 18. roku życia,
 • jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, 
 • jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo,

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie większej niż 500 zł na osobę uprawnioną. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres  zasiłkowy 2015/2016, należy przedłożyć:

 • Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty);
 • Dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej (akt urodzenia);
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego/oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie uzyskanym w 2014r.;
 • Oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie nieopodatkowanym z 2014r. (m. in. stypendia, alimenty, dochód z gospodarstwa rolnego, dochody uzyskiwane za granicą RP  itp.);
 • Zaświadczenie/oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2014r;
 • Zaświadczenie komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2014r.;
 • Zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji alimentów w okresie ostatnich dwóch miesięcy;
 • Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej (dot. dzieci powyżej 18-go roku życia);
 • Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu  (świadectwo pracy, PIT, itp.);
 • Dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych w 2014 roku;
 • Kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu).