Drukuj

O nas

Administrator włącz .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy działa na podstawie: Ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r.o pomocy społecznej /Dz.U.z 998 r. Nr 64, poz.414 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr VII/50/95 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy.
Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Siennica jako prawnie wyodrębniona jednostka budżetowa podległa Radzie Gminy w Siennicy, bezpośrednio oraz pośrednio realizującą zadania pomocy społecznej na terenie swojego działania jakim jest obszar gminy Siennicai mieści się w lokalu budynku przy ul. Latowickiej 9 w Siennicy.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

  1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
  2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
  3. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi ustawami mającymi na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,
  4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
  5. Praca socjalna, rozumiana jako działalnośc zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Obecnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są osoby:
Monika Wilk - kierownik ośrodka
Agnieszka Sekuła – główna księgowa
Anna Woźniak - starszy pracownik socjalny
Angelika Tkaczyk - starszy pracownik socjalny
Karolina Krasińska - Czajka - pracownik socjalny (zastępstwo: Joanna Chazan – pracownik socjalny)
Marta Wilk – inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Aneta Laskus – starszy referent ds. funduszu alimentacyjnego
Helena Noga – opiekunka domowa