Pomoc społeczna

Drukuj

Finasowanie dożywiania dzieci w szkołach

Administrator włącz .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy, informuje, że począwszy od 1 sierpnia b.r., rozpoczyna się nabór wniosków  o przyznanie pomocy w postaci finansowania dożywiania dzieci w szkołach. Osoby zainteresowane tą formą wsparcia, powinny złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, potwierdzającymi uzyskane dochody netto za poprzedni miesiąc. Złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów w sierpniu, w przypadku spełnienia wymogów formalnych, umożliwi finansowanie obiadów już od momentu uruchomienia dożywiania w poszczególnych szkołach.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 25 757 22 64, w godzinach pracy ośrodka:
poniedziałek 8-17
wtorek – czwartek 8-16
piątek (dzień wewnętrzny) 8-15.

Drukuj

Pomoc społeczna – zmiana kryteriów uprawniających do otrzymania wsparcia

Administrator włącz .

Od 1 października 2015 r. zwiększeniu ulegają kwoty uprawniające do otrzymania wsparcia z pomocy społecznej.
Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wzrasta do kwoty 634,00 zł , natomiast kryterium dla osoby w rodzinie, do kwoty 514,00 zł.
Zmianie uległa również wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego – wzrost do kwoty 288 zł miesięcznie.
Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosić będzie 604,00 zł miesięcznie.

Drukuj

Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

Anna Woźniak włącz .

Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej czy też majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy - w miejscu zamieszkania bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o świadczenia z pomocy społecznej jest zobowiązana do przedłożenia stosownych dokumentów (na podstawie których, pracownik socjalny ustala jej sytuację osobistą, zawodową, zdrowotną, rodzinną i majątkową) m.in.

Drukuj

Formy pomocy społecznej

Anna Woźniak włącz .

Pomoc społeczna realizowana jest w formach:

 1. Świadczenia pieniężne:
  a) zasiłek stały
  b) zasiłek okresowy
  c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
  d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
  e) pomoc dla rodzin zastępczych
  f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauk
  g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców
 2. Świadczenia niepieniężne:
  a) praca socjalna
  b) bilet kredytowany
  c) składki na ubezpieczenie zdrowotne
  d) składki na ubezpieczenia społeczne
  e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
  f) sprawienie pogrzebu
  g) poradnictwo specjalistyczne
  h) interwencja kryzysowa
  i) schronienie
  j) posiłek
  k) niezbędne ubranie
  l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy
  m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
  n) mieszkanie chronione
  o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
  p) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej
  q) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
  r) szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.
Drukuj

Kryteria przyznawania świadczeń

Anna Woźniak włącz .

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej z powodu:

- ubóstwa
- sieroctwa
- bezdomności
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezrobocia
- niepełnosprawności
- długotrwałej lub ciężkiej choroby
- przemocy w rodzinie
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
- bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
- alkoholizmu i narkomani
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
- klęski żywiołowej lub ekologicznej
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza:

          - osobie samotnie gospodarującej – 542 zł
          - osobie w rodzinie – 456 zł
          - rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionych powyżej, lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.