Drukuj

KARTA DUŻEJ RODZINY

Administrator włącz .

Od lipca 2015 r. realizacją Karty Dużej Rodziny zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wnioski o przyznanie karty można pobierać w siedzibie ośrodka oraz na stronach internetowych: www.gopssiennica.pl, www.ugsiennica.pl oraz www.rodzina.gov.pl.  Na powyższych stronach można również znaleźć informację o uprawnieniach jakie przysługują posiadaczowi karty.


Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny , składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członków rodziny wielodzietnej.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do czasu  ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.


Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie lub oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia, dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

ikonapdfWniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

ikonapdfOświadczenie dotycząće władzy rodzicielskiej