Drukuj

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - "Becikowe"

Monika Wilk włącz .

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje  bez względu na dochód. Warunkiem uzyskania zapomogi jest złożenie wniosku wraz z kopią aktu urodzenia oraz kopią dowodów obojga rodziców (oryginały do wglądu)  w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Ważny komunikat!

Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu .

Do dnia 31 grudnia 2011 r. zostaje zawieszony obowiązek pozostawania matki dziecka  pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Od 31 marca 2010r., warunkiem uzyskania prawa do „becikowego” (odp. dodatku z tytułu urodzenia dziecka) jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego  lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie w okresie ciąży, przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, oprócz dotychczasowych dokumentów, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.