Drukuj

Świadczenia - Zmiana zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Lucyna Adamiec włącz .

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy, uprzejmie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2008r. Nr 237 poz.1654) od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, oprócz dotychczasowych dokumentów, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Jednocześnie informujemy, że okres zasiłkowy, rozpoczynający się w dniu 01 września 2008r., na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych, został przedłużony do 31 października 2009r. (art.2 ustawy z dn.17.10.2008r. Dz.U.Nr 223, poz.1456). W związku z tym, wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, będą przyjmowane od 1 września 2009r.

Wniosek o wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia  roku szkolnego 2009/2010, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2009r

Wniosek o wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd, zamieszkanie), należy składać łącznie z zaświadczeniem ze szkoły, w terminie od 1 września 2009r.