Drukuj

Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych (wymagane dokumenty)

Monika Wilk włącz .

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek:

a) małżonków lub jednego z małżonków,
b) rodziców lub jednego z rodziców,
c) opiekuna faktycznego dziecka,
d) opiekuna prawnego dziecka,
e) osoby uczącej się,
f) pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
g) innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub  pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy lub Miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Dokument powinien zawierać dane dotyczące:

 1. osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w  tym:  imię,  nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub  paszportu  oraz  w  razie potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury lub renty albo numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 2. dzieci pozostających na utrzymaniu uprawnionego do złożenia wniosku, w  tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny. 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 1. zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem  dochodowym  od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez  właściwy urząd skarbowy,
 2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
 3. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 4. inne zaświadczenia lub oświadczenia  oraz  dowody  niezbędne  do  ustalenia  prawa  do świadczeń rodzinnych, w tym: 
  1. dokument stwierdzający wiek dziecka,
  2. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego albo ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
  5. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  6. zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
  7. zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,

W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności samotnego wychowania   dziecka, organ właściwy może przeprowadzić wywiad. W rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych osobą samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, wdowa lub wdowiec, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka.