Drukuj

Realizacja programu ,,Rodzina 500 plus”

Administrator włącz .

Uprzejmie informujemy, iż realizacją programu „Rodzina 500 plus” dla mieszkańców Gminy Siennica będzie zajmować się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy. Wnioski o świadczenie wychowawcze są już dostępne w siedzibie ośrodka i będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016r. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie będzie przysługiwać:

 • na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18 roku życia, niezależnie od osiągniętego dochodu
 • na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie , przy spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł na osobę lub 1200 zł na osobę, w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Do wniosku o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie,  należy dołączyć odpowiednio:

  1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
  • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,
  •  umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,
  •  umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów,
  • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
  • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
  •  dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

  2) kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ;
  3) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
  4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
  5) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  6) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  7) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego WAŻNE! W pierwszym okresie zasiłkowym, trwającym od 01 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. , przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego, za podstawę przyjmuje się dochody uzyskane w 2014 r. Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. 

Dodatkowe informacje na temat programu „Rodzina 500 plus” można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siennicy pod nr telefonu: 25 757 22 64 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus

ikonapdfWzór wniosku Rodzina 500 plus