Aktualności

Drukuj

Uroczyste otwarcie Klubu Senior+ w Siennicy

Administrator włącz .

28 lutego 2019 r., w Klubie Senior+, do budynku Klubu Senior+, na zaproszenie Wójta Gminy Siennica oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy, przybyło grono znakomitych gości, aby wspólnie z Seniorami świętować uroczyste otwarcie placówki. Przybyli goście, jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystości, mieli możliwość zwiedzenia pomieszczeń Klubu, rozmowy z Seniorami i  obejrzenia efektów Ich twórczości, zapoznania się z prezentacją, obrazującą to, co dotychczas działo się w Klubie.

Drukuj

Zmiana zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka od stycznia 2012

Monika Wilk włącz .

Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu .

Drukuj

Zmiana zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”)

Monika Wilk włącz .

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 50, poz. 301) zmieniły się zasady wypłacania dodatku do  zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – tzw. „becikowego”.
Przedmiotowa nowelizacja zawiesza do dnia 31 grudnia 2011 r. obowiązek pozostawania matki dziecka  pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Zgodnie z nowelizacją, do 31 grudnia 2011r., aby uzyskać prawo do wymienionych świadczeń, wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie  lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające  co najmniej jedno badania w okresie ciąży, przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną. Obecnie wzór takiego zaświadczenia nie jest określony przepisami prawa, w związku z tym wybór formy dokumentu pozostawia się wystawiającemu.

Przepis obowiązuje od 31 marca 2010r.

Drukuj

Zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2010r

Monika Wilk włącz .

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W wyniku nowelizacji, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego.
Drukuj

Wysokość dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008r

Monika Wilk włącz .

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z 23 września 2009r., dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2008r. wyniósł 2 056,00 zł rocznie tj. 171,33 zł miesięcznie. ikonapdf [ Pobierz ]